Algemene Voorwaarden Online Lesmethodes van Exalo Media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online lesmethoden voor het onderwijs van Exalo Media.

Online cursussen en opleidingen voor particulieren en bedrijven vallen niet onder deze Algemene Voorwaarden. Hiervoor verwijzen we u door naar de AV die op de betreffende website gepubliceerd is.

U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden wanneer een van de onderstaande beweringen juist zijn:

 1. door het ondertekenen van de overeenkomst,
 2. bij het plaatsen van een online/offline bestelling,
 3. bij het plaatsen van een online/offline betaling,
 4. door een vinkje te zetten op de bestel-/afrekenpagina voor de tekst: “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord”.

1  Aanmaken van een account en verwerken van de licentie

De gegevens die u verstrekt voor het aanmaken van een account zijn strikt persoonlijk. Het invullen van gegevens op de website die nodig zijn voor het verstrekken van een licentie en de uiteindelijke betaling van de licentie betekenen dat u akkoord gaat met deze algemene leveringsvoorwaarden. Een licentie omvat het recht om gebruik te mogen maken van de online lesmethode voor de op de overeenkomst aangegeven duur. Na de verstreken periode vervalt de licentie en bestaat de mogelijkheid om de licentie te verlengen. Een licentie wordt nooit automatisch verlengd, tenzij anders.

2  Verstrekking van de licentie

Deze accountgegevens kunnen alleen via email worden verzonden aan een docent en zijn strikt persoonlijk.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het aan u verstrekte wachtwoord en de gebruikersnaam. Het delen van een licentie met andere gebruikers is niet toegestaan, evenals het printen van content voor andere doeleinden dan het gebruik voor uw opleiding.

Als docent ontvangt u een gratis licentie. Iedere student die het vak volgt dient een licentie te kopen. Het is niet toegestaan als docent een licentie te kopen en daaruit les te geven aan uw klas(sen).

De licenties die in de Webshop en via partners van Exalo Media te koop worden aangeboden zijn uitsluitend bedoeld voor opleidingen in het mbo. Het is niet toegestaan de licenties in te zetten voor bedrijfsopleidingen, ook al wordt dit door een mbo-instelling verzorgd. Exalo Media kan de licentie ook leveren voor bedrijfsopleidingen. Neemt u voor een prijsopgave dan contact met ons op via info@exalo.nl.

3  Herroepingsrecht

Het annuleren van de online lesmethode is mogelijk, als binnen 14 kalenderdagen na het aanmaken van een account en het ontvangen van de licentie besloten wordt om van het product af te zien. Het annuleren van de overeenkomst kan per mail worden afgehandeld, onder vermelding van alle benodigde accountgegevens en het e-mailadres waarmee het  account is aangemaakt. Voor annuleringen moet u een bericht sturen aan het algemene e-mailadres: info@exalo.nl.

Indien een account actief is gebruikt om toegang te krijgen tot de online lesmethode, of anderzijds gebruik is gemaakt van de online lesmethode, dan vervalt het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot ongedaan maken van de overeenkomst tot gebruik van de online lesmethode.  Na 14 kalenderdagen is annuleren en daarmee het ongedaan maken van de overeenkomst tot gebruik van de online lesmethode, niet mogelijk.

Als de licentie via een van onze partners is aangeschaft dient u contact met hen op te nemen. Bovenstaande geldt alleen wanneer u de betaling rechtstreeks aan ons hebt voldaan.

4  Betaling

Betaling via school

 • Voor de facturatie wordt er op of rond 1 oktober een telling gedaan van het aantal studenten dat een account heeft.
 • De licentie kan alleen worden betaald via de onderwijsinstelling. Exalo Media doet niet direct zaken met studenten, tenzij anders overeengekomen.
 • We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen en verstrekken wij de inloggegevens voor de online lesmethode nadat de factuur verzonden is. De studenten kunnen het account dan gelijk activeren.

Betaling via onze webshop

 • U ontvangt een factuur per email na ontvangst van de betaling en het aanmaken van het account op de website.
 • Een licentie voor 1 jaar heeft een gebruiksduur van 12 maanden.
 • Een licentie voor 1,5 schooljaar heeft een gebruiksduur van 18 maanden.

Betaling via een van onze partners

 • Via onze partners – zogenoemde leermiddelenleveranciers – worden vouchers uitgeleverd nadat er met hen is afgerekend. De voucher bevat een unieke code welke een waarde vertegenwoordigd, inclusief BTW.
 • De vouchercode kan worden geactiveerd in onze webshop, u dient akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat u toegang tot het lesmateriaal krijgt.

Onze prijzen zijn inclusief 9% BTW.

5  Gebruik van het lesmateriaal

Exalo Media heeft en behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten op al het lesmateriaal dat via de websites van Exalo Media wordt ontsloten en beschikbaar gesteld. Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de lesmethode anders dan voor uw opleiding is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden.

Bij misbruik hiervan kan de toegang tot de lesmethode worden geblokkeerd. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Exalo Media verschafte en samengestelde leermiddelen blijven van Exalo Media, behoudens de materialen die rechtsreeks vanuit de website zijn geproduceerd in pdf-formaat en bestemd is voor eigen gebruik. Het is de gebruiker(s) niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de Auteurswet van 1912. Exalo Media heeft met zorg haar website en al haar lesmaterialen samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Exalo Media is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan Exalo Media verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door Exalo Media verstrekte informatie.

Als docent ontvangt u een gratis licentie. Iedere student die het vak volgt dient een licentie te kopen. Het is niet toegestaan als docent een licentie te kopen en daaruit les te geven aan uw klas(sen).

6  Werking van de algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden treden in werking op het moment dat de (manager van de) opleiding de overeenkomst voor de online lesmethode ondertekent. En wanneer er via de webshop een transactie heeft plaats gevonden welke is afgerond door middel van een geldelijk betaling of het invullen van een voucher-code, verkregen via een van onze partners.

7  Overmacht

Exalo Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Exalo Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Exalo Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (zoals bijvoorbeeld door het wegvallen van de beschikbaarheid van door derden geleverde systemen, zoals internetverbinding in onderwijsruimten of schoollocaties).

8  Voortijdige beëindiging/opzegging door de gebruiker(s)

De licentie die toegang geeft tot de online lesmethode kan worden opgezegd, maar geven in geen geval, dan binnen de herroepingsperiode, recht op enige vorm van terugbetaling van de aanschafkosten van een online licentie.

9  Aansprakelijkheid

De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Exalo Media draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

In het geval van wangedrag van een gebruiker – zoals het onbevoegd toegang krijgen tot de website – resulteert altijd in een permanente schorsing van het account van de gebruiker. Gebruiker heeft op dat moment geen enkel recht meer op toegang tot de inhoud van afgeschermde gedeelten van de website of geldteruggave.

Exalo Media bepaalt per geval welke acties van een gebruiker vallen onder dit punt in de Algemene Voorwaarden.

10  Overige bepalingen

Indien de algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien in situaties, zal naar alle billijkheid gehandeld worden, zowel door de deelnemer als door Exalo Media en in goed overleg tussen alle partijen.

Uitsluitingen

Partijen welke zijn uitgesloten van het gebruik van ons studiemateriaal zijn:

 1. Particulieren
 2. (Studenten van) Bedrijfsopleidingen*

*) Tenzij hier een speciale licentie voor overeengekomen is – zie punt 2

11  Contactgegevens uitgever

De lesmethode is ontwikkeld en wordt uitgegeven door:

Exalo Media
Osingastate 13
8926 LK Leeuwarden
T: +31638278500
E: info@exalo.nl
W: www.exalo.nl

Exalo Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden en aldaar bekend onder inschrijvingsnummer 62256661.

Exalo Media is bij de belastingdienst bekend onder inschrijvingsnummer NL001466265B53.

error: Let op: Content is beveiligd!!